06 20/623-9691 info@evajarabik.hu

Adatvédelmi irányelvek

 

1. Az adatkezelési és adatvédelmi szabályzat célja

 

1.1. Az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatának célja, hogy rögzítse azon adatkezelési és adatvédelmi elveket, illetve adatkezelési politikát, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el, illetve erről tájékoztassa Jarabik Éva (továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett www.evajarabik.hu domain alatt működő weboldal látogatóit, felhasználóit.

1.2. Az adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal az Üzemeltető biztosítja, hogy különös tekintettel figyel a személyes adatok védelmére és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, abból a célból, hogy minden egyén jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gép feldolgozása során.

 

2. Az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató törvényi hivatkozásai

 

2.1. Az Üzemeltető adatkezelési alapelvei kialakításakor különösen figyelembe vette az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, így különösen az alábbiakat:

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
1992. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
1995. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
2001. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

2.2. A szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

3. Fogalmi meghatározások – Az adatkezelés és adatvédelem témakörében felmerülő alapfogalmak

 

3.1. Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Felhasználó: a weboldalt használó természetes személy, gazdálkodó szervezet.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Személyes adat különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alapján az Üzemeltető.

Személyes adat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Szolgáltatás: az a magatartás, amelyet a jogosult a kötelezettől követelhet, illetőleg amelyet a kötelezett a szerződés alapján tanúsítani köteles. Jelen tájékoztató alapján a www.evajarabik.hu domain alatt működő weboldal, mint szolgáltatás.

3.2. Jelen szabályzatban alkalmazott többi fogalom megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak – így különösen: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) – által meghatározott fogalmak. Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkori hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával jár el.

 

4. Adatkezelő

 

4.1. Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alapján az Adatkezelő:

Név: Jarabik Éva
Email cím: info@evajarabik.hu

 

5. A kezelt adatok köre

 

5.1. A Felhasználóknak és az Érintetteknek lehetőségük van a weboldal felületén hírlevélre, direkt marketing levelekre feliratkozni. A Felhasználó és Érintett a feliratkozással hozzájárul az általa megadott e-mail címre való hírlevél és direkt marketing üzenetek küldéséhez. A Felhasználó és/vagy Érintett ezen hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelő felé intézett ilyen irányú kéréssel, vagy a hírlevélben, direkt marketing üzenetben található Leiratkozás szóra kattintva.

5.2. A Felhasználóknak és az Érintetteknek lehetőségük van a weboldalon keresztül üzenetet küldeni az Üzemeltető részére a kapcsolati formon keresztül. Az üzenet elküldéséhez szükséges adatok: Név, email cím, telefonszám.

5.3. Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

5.4. Adattovábbítás: Adatkezelő dirket marketing és hírlevél küldése célú adatkezelés esetén személyes adatokat nem továbbít harmadik személynek.

5.5. Profilalkotás és automatizált döntéshozatal: a weboldal üzemeltetése során profilalkotásra és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

6. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

 

6.1. Hozzászólások: Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

6.2. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

6.3. Média: Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

6.4. Kapcsolatfelvételi űrlapok

 

7. Sütik (Cookie)

7.1. Mi az a süti?

A sütik olyan fájlok, melyek a számítógépedre kerülnek, amikor egy webhelyet látogatsz meg. A sütik információt tárolnak merevlemezeden vagy webes keresődben. A sütik információkat gyűjtenek és megkönnyítik a weboldalak használatát, megjegyzik az egyéni beállításokat, információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók a weboldal mely részét használják elsősorban. A sütik által gyűjtött adatokat a weboldal fejlesztésére és a látogatói élmény javítására használunk.

7.2. Milyen jogszabályok szabályozzák a sütik használatát?

2001. évi CVIII. törvény az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
2003. évi C törvény az elektronikus hírközlésről,
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról,
Európai Unió erre vonatkozó előírásai
7.3. A sütiket a fenti jogszabályoknak, törvényi előírásoknak megfelelően használjuk.
7.4. Milyen sütiket alkalmazunk a weboldalon?
7.4.1. Ideiglenes vagy munkamenet (session) sütik. Ezek a sütik ideiglenesen tárolódnak a számítógépen. Csak az aktuális látogatásodra vonatkoznak és a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. A munkamenet sütik nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez, mint például az adatlapok/formok kitöltéséhez szükséges információk. A munkamenet sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amellyel a látogatót azonosítani lehetne.
A munkamenet sütik nélkül nem tudjuk garantálni a weboldal megfelelő működését, nélkülük a weboldal használhatatlanná válhat.

7.4.2. Teljesítményt biztosító sütik (analitika). A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy pontosabb képet alkothassunk arról, látogatóink hogyan használják a weboldalunkat. Segítségükkel megszámláljuk honlapunk látogatóit, megfigyeljük, mennyi időt töltenek el ott, milyen oldalakra kattintanak, melyek látogatóink számára a leginkább értékes tartalmak és oldalak. Információkat kapunk arról is, hogy honnan, milyen forrásokból érkeztek a felhasználók honlapunkra. A kapott információknak megfelelően fejlesztjük weboldalunkat, a fejlesztésekkel hozzájárulhatunk látogatóink elégedettségének és a felhasználói élmények növekedéséhez. Információkat kapunk arról, hogy a weboldal megfelel-e a látogatók igényeinek, értékesebb, hasznosabb tartalommal tölthetjük fel oldalainkat, amelyek sokkal jobban kiszolgálják látogatóink igényeit. E sütik nem képesek a látogatót személy szerint beazonosítani, nem rögzítjük a nevét és email címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.
Bizonyos céloldalak meglátogatása esetén a felhasználó eszközére harmadik fél általi sütiket (pl. Google AdWords Conversion Tracking) is elhelyezhetünk. Ezek biztosítják kampányaink sikerességének mérését. Beazonosítást lehetővé tevő információkat ennél a sütinél sem tárolunk.

7.4.3. Használatot elősegítő, funkcionális sütik. Ezen sütik célja, hogy megjegyezhessük honlapunkkal kapcsolatos döntéseit, úgy mint a kapcsolatfelvételi űrlapokon megadott adatokat (név, email cím, telefonszám stb.); milyen eszközről látogatta meg weboldalunkat; a régiót, ahol a látogató tartózkodik. Így személyre szabottabb funkciókat tudunk kínálni weboldalunkkal kapcsolatban. Ezek a sütik kizárólag a meglátogatott weboldalon követik nyomon a látogató tevékenységét, más honlapokon nem. Ezen sütik tárolhatnak személyes azonosító adatokat, amelyeket a látogató megadott weboldalunkon, mint a neve, e-mail címe, telefonszáma stb.

7.4.4. Harmadik féltől származó sütik. Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó külső webes szolgáltatásokat veszünk igénybe weboldalunkon. Ebben az esetben a sütik tárolását nem mi felügyeljük, nincs ráhatásunk arra, hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat gyűjtenek.

7.5. A sütik (cookies) ellenőrzése, kezelése, kikapcsolása
7.5.1. A böngésző beállítása. A böngésző programok engedélyezik a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket. E beállítások azonban megváltoztathatóak, megakadályozható az automatikus elfogadás. A böngésző minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

7.5.2. Anonim Google Analytics sütik kikapcsolása. Ahhoz, hogy megakadályozd, hogy a Google Analytics sütik rád vonatkozó információkat gyűjtsenek, telepítened kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a böngészőjébe.
Erről további információkat az alábbi linkeken találsz:
A felhasználó gépén tárolt Google információk kezelésére vonatkozó információk: https://www.google.com/settings/ads/preferences/
A Google reklámok letiltására vonatkozó információk: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
Google adatvédelem és biztonság” témakör: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

7.5.3. Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

 

8. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

8.1. A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

8.2. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 

9. Az adatkezelés célja, jogalapja

 

9.1. Az adatkezelésre a Felhasználó a www.evajarabik.hu weboldal használata során önként járul hozzá az űrlapok kitöltésével, feliratkozásokkal.

9.2. Az adatkezelés célja a www.evajarabik.hu domain alatt elérhető rendszer által nyújtott szolgáltatások biztosítása.

9.3. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok célja a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése és a felhasználók jogainak védelme.

9.4. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

9.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

10. Az adatkezelés elvei és időtartama

 

10.1 Az adatokat az Adatkezelő csak tisztességes és törvényes keretek között szerzi meg és dolgozza fel.

10.2. Az adatokat az Adatkezelő csak a meghatározott és törvényes célokra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.

10.3. Az adatok arányban állnak a tárolásuk céljaival és megfelelnek azoknak, azon nem terjeszkednek túl.

10.4. Az adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.

10.5. Az adatok tárolási módja biztosítja, hogy az adatalany azonosítása csak a tárolás céljához szükséges ideig lehetséges.

10.6. Megfelelő biztonsági intézkedések védik az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatokat illetve a jogtalan megsemmisítést vagy a véletlen elvesztést valamint a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást, terjesztést megakadályozzák.

10.7. Az Adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, tovább képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

10.8. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

10.9. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

10.10. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

10.11. Hírlevél esetén a leiratkozásig tart.

10.12. Az érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont alatt.

 

11. A felhasználók felelősségi köre és jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatban

 

11.1. A Felhasználók bármikor kérhetnek tájékoztatást az Üzemeltetőtől, mint Adatkezelőtől a személyes adataik kezeléséről: elektronikus levélben az info@evajarabik.hu e-mail címen. A tájékoztatáskérést az Üzemeltető csak akkor tekinti hitelesnek, ha a Felhasználó e-mail címe vagy az általa megadott egyéb adat hiteles, azaz már felhasználója volt az Üzemeltető által működtetett rendszereknek, így az adatai is tárolásra kerültek.

11.2. A Felhasználó kérheti a kezelt adatainak a törlését, helyesbítését, módosítását.

11.3. A Felhasználó kérheti a személyes adatok korlátozását.

11.4. A Felhasználó tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

11.5. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles válaszolni.

 

12. Adattovábbítás, az adatok megismerésére jogosultak köre

 

12.1. Az Üzemeltető a Felhasználó által megadott személyes adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz az adatokat megadó Felhasználó és az Üzemeltető férhet hozzá. Az Üzemeltető jogosult az adófelügyeleti szervek részére adatot szolgáltatni, az adat tulajdonosát tájékoztatva.

12.2. Az Üzemelető, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem tehető felelőssé.

12.3. Bizonyos szerződéseknél vagy kötelmeknél sor kerülhet személyes adat továbbítására harmadik személy részére, például számla kiállítás esetén. Az Adatkezelő a megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról.

12.4. További külső szolgáltatók, akik a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel a személyes adatokat és erről nyilatkozatokat tesznek az Adatkezelő részére:

a.) Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

Google Analytics
További információ: https://www.google.com/analytics/

Google Search Console További információ:
https://www.google.com/webmasters/

b.) Tárhelyszolgáltatók

inShop.hu webáruház Kft.
(1141 Budapest, Komócsy u. 5.)

 

13. Adatvédelmi irányelvek

13.1. Az Üzemeltető a szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges személyes adatokat kizárólag az érintettek hozzájárulása alapján és célhoz kötötten használja fel.

13.2. Az Üzemeltető, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

13.3. Az Üzemeltető bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a saját érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

13.4. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

13.5. Az Üzemeltető mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

13.6. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

14. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása

 

14.1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és adatkezelés szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosítást követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

15. A felhasználók jogérvényesítési lehetőségei

 

15.1. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

15.2. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

15.3. Bármilyen további, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Üzemeltet tagjai:

 

Név: Jarabik Éva
Email cím: info@evajarabik.hu

 

Budapest, 2021. június 10.

Jarabik Éva